вторник, 18 септември 2007 г.Нови виждания за цар Иван Шишман и края на Търновското царство по данни от средновековните ръкописи.
проф.Николай Овчаров, Димитър Стоименов (София, България)

Факсимиле от л. 191б от ръкопис № 298 в Библиотеката на Румънската академия на науките

В една наскоро излязла студия бе направен опит за преосмисляне на последните години от историята на Второто българско царство 1.Това стана главно чрез слабо използвани турски извори за епохата и особено на важната книга “Огледало на света” от Мехмед Нешри (XV в.) 2.Съчетани с немногобройните християнски исторически свидетелства, тези данни дадоха възможност да се очертае картината на една продължителна война между цар Иван Шишман и османските заовоеватели (1388-1395).
Най-общо тя се разделя на три периода.Епичната схватка започва през 1388-1389 г., когато великия везир Али Паша нахлува с голяма войска в Североизточна България и завзема областта около град Шумен.Българите успяват да спрат турското настъпление и да сключат мир, правейки някои териториални отстъпки.Веднага след това османската агресия се насочва към Сърбия и западните райони на Балканския полуостров.
Поради настъпили междуособици в Мала Азия във втория етап на войната (1390-1393) турците се ограничават само с грабителски набези от своята база в Шумен към свободните български градове.Именно това е причината в края на 1392 или началото на 1393 г. цар Иван Шишман да предприеме поход и да отнеме важния Шумен от завоевателите 3.Изглежда, че акцията е предприета заедно с влашкия воевода Мирчо, чиито територии на север от Дунав са единствените християнски земи на Балканите, сравнително незасегнати от агресията.
Започнатата от българи и власи офанзива предизвиква ответна реакция на турците.През пролетта на лято 1393 г. те предприемат мащабен поход, при който са превзети столицата Търново и по-голямата част от българските земи на север от Стара планита.Цар Иван Шишман се оттегля в силната дунавска крепост Никопол.По някакви неясни днес причини турците му оставят известна самостоятелност и власт и власт над един малък район около града.Със сигурност обаче той губи царската си титла.Завоевателите го наричат “бег”, а преминалия през Бълканите немски рицар Ханс Шилтбергер-“херцог”.Във влашката хроника на Михаил Мокса той е отбелязан ката “господин”4…..Тук само ще прибавим неизползваното досега сведение от Боянския поменик (XVI в.), където единствено Иван Шишман от българските царе е означен и ката “господин”.
Документите за последните години на българската средновековна държава са немногобройни.И все пак напоследък бяха открити редица нови извори, а други бяха преосмислени.Най-общо те могат да се разделят на две групи.Първата включва някои документи, които отразяват непосредствено съпротивата на Иван Шишман между 1393-1395 г.Втората група е един забележителен цикъл от поетични и прозаични произведения на български писатели от епохата, съдържащ прочувствени молитви за победа на българското царство над турците.
Документи, отразяващи пряко съпротивата на Иван Шишман през 1393-1395 г.
Доскоро се смяташе, че последните години от съществуването на Търновското царство не са засвидетелствани в съвременните домашни извори.Най-близко до събитията в хронологическо отношение стоеше надписът на севаст Огнян от крепостта Боженишки Урвич, който е бил изпълнен малко след окончателното завладяване на страната 6.Освен в този епиграфски паметник падането на Търновското царство е описано в Българската анонимна хроника, съставена едва през XV в.7
В нашата студия за съпротивата на Иван Шишман последният извор бе разгледан в контекста на данните от турските историци.По-конкретно става дума за една летописна бележка от 1451 г., както и за кратки сведения на Сеадедин, Урудж, Мехмед Нешри и Мустафа Али.Към тях могат да се прибавят лаконични бележки на други автори-Псевдо-Сфранцес, Игнатий Смоленски и анонимна византийска преписка от 1430 г.8
В крайна сметка се очертава хипотезата, че дори след разгрома в 1393 г. Иван Шишман не изоставя идеята за съпротива срещу завоевателите.Косвени факти показват, че той се опитва да намери външни съюзници.Освен споменатите съвместни действия с Мирчо Стари българският владетел търси контакти с унгарския крал Сигизмунд.През юли 1395 г. унгарската помощ действително пристига, но твърде късно за Търновското царство.
Основен момент в предложената реконструкция на събитията от 1395 г. е фактът, че през май Иван Шишман прави опит да помогне на влашкия воевода в решителната битка край Ровине.Наличните данни позволяват да се докаже, че тогава той се е намирал на северния бряг на Дунав и не е бил в Никопол при връщането на султан Баязид от полесражението.По време на опита да влезе в крепостта на 3.VI.1395 г. Иван Шишман е заловен и екзекутиран.След това тулците завладяват Никопол и последните български градове край него.
За да може да осъществи акцията от месец май, Иван Шишман трескаво събира остатъците от своите войски.Това става през периода 1393-1395 г. и блестящо се доказва от откритите наскоро писма-заповеди до различни военоначалници.Именно тези документи са главен извор за съпротивата на Иван Шишман от последните години, непознат за предишните изследователи.Ние вече сме използвали важния източник, но сега имаме възможност да предоставим нова информация, извлечена от него 9.
1.Бележки в ръкопис № 298 от Библиотеката на Румънската академия на науките
Интерпретацията на тези изключително важни за българската история документи дължим на Климентина Иванова, която в цитираната статия от 1988 г. за пръв път успя да разчете по-голяма част от текстовете.Те са били публикувани доста по-рано, но в описанието на А.Яцимирски и П.Панаитеску са представени с грешно съдържание 10.
Самият сборник, в който са изписани бележките, е с монашеско съдържание-особено популярно в България през втората половина на XIV в.Най-вероятно книгата е изписана в третата четвърт на столетието.На обратната страна на последния 191-и лист от ръкописа Кл.Иванова разкри правилния смисъл на три текста.Всички те представляват заповеди на намиращия се в Никопол “търновски господин”, обръщащ се към своите военоначалници да пристигнат там бързо с отрядите си.Без съмнение става дума за Иван Шишман, и то в периода 1393-1395 г., когато е загубил царската си титла и се намира в този град 11.
Известен проблем представлява датирането на бележките.Работата е в това, че по листа има и други преписки, много от които не се отнасят до драматичните събития от края на XIV в.Особено определяща е преписката на накой си [бежан?].Тя очевидно е по-ранна от Шишмановите бележки, съгласувани с нея на листа.Като език и правопис този текст се отнася към края на XIV и началото на XV в 12.

Факсимиле от л. 191б от ръкопис № 298 в Библиотеката на Румънската академия на науките
Оттук авторката на публикацията допусна, че заповедите на Иван Шишман са преписи ог оригиналите, изпълнени в първите десетилетия на XV в.Срещу тази теза ние представихме собствени аргументи 13.Според нас се касае за канцеларски преди изписване на крайния вариант на текста, изпълнени от писаря на българския владетел през периода 1393-1395 г.Явно преписката на [бежан?] е била вместена на л.191б от сборника малко по-рано.Неизвесния канцеларски служител е използвал последната страница от ръкописа, за да изпълни черновата на официалните заповеди.
Ако преди това бе само една идея, днес тя може да бъде напълно доказана.Благодарение на Кл.Иванова ние се сдобихме с факсимилие от л.191б на ръкопис №298, каквото до сега не е публикувано.След като селектирахме другите преписки и различни драсканици, на листа се очертаха пет бележки, изпълнени от споменатия писар 14.Всички те са четими и свързани помежду си.В изложението ще ги подредим по буквите на кирилицата.


БЕЛЕЖКИ
1.Овчаров, Н.Последната война на цар Иван Шишман (1388-1395).-Palaeobulgarica, 1996, N1,62-85.
2.Мехмед Нешри.Огледало на света.История на османския двор.С.,1984.
3.Извличането на тази информация стана възможно след правилното разчитане на важния Шуменски Шишманов надпис, вж.:Овчаров, Н.Едно уточнение по Шуменския Шишманов надпис на Срацо, внук на великия епикерний Срацимир.- Palaeobulgarica, 1994, №4, 115-119.
4.Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI в.С., 1979, с.126;Тютюнджиев, И.Българската хроника от XV в. И хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.)-Исторически преглед, 1987, №4, с.72;Dacei.Deux documents turcs concernant les expeditions des sultans Bayzid I et Murad II dans les Pays Romains.-Revue roumaine d’historie 13,1974,p.402.
5.Иванов, Й.Поменици на българските царе и царици.-Изв.Бълг.истор.друж.,4, 1915, с.221.
6.Мутафчиев, П.Избрани съчинения. Т 1. С.,1973, с.84.
7.Тютюнджиев, И.Българската анонимна хроника от XV в.В.Търново, 1992, 8-33.
8.Преглед на историографията по този въпрос вж.у:Овчаров, Н.Последната война…77-83.
9.Ivanova,K.Un renseignement nouveau dans un manuscrit bulgare du XIV e s.au sujet de la resistance du tsar Ivan Sisman contre les Ottomans pres de Nikopol.-Etudes balkaniques, 1988=N1,88-94.
10.Яцимирский, А.Славянские и русские рукописи руньiнских библиотек.СПб.,1905, 447-451/Сборник ОРЯС, 79/;Panaitescu, P.Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei RPR.Vol.1.Bucuresti, 1959, 397-400.
11.Ivanova, K. Цит. Съч., с.89.
12.Пак там, с.90.
13.Овчаров, Н.Последната война…, 78-79.
14.Кл.Иванова вижда четири бележки, като не успява да разчете цялостно една от тях.

9 коментара:

Anonymous Анонимен каза...

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx/][img]http://i048.radikal.ru/0910/57/9a759e833d4a.jpg[/img][/url]

10600 movies of rare DVD dignity

We be subjected to thousands of the hottest movies you've been waiting to ready for! And they're second available in Hi-Def!
These movies are playable on most viewing devices including iPod, PDA (HandHelds), PC, DVD & DivX players.
There are categorically no limits. Download as much as you lack with incredibly treble speeds. No additional software is required!
Only click on a tie-up, download a flick picture show and guard it on your favorite player.

[size=4][url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx]Sign Up[/url] today and forget about buying or renting DVDs offline. [/size]


[url=http://movies.aoaoaxxx.ru/][img]http://s43.radikal.ru/i102/0910/37/6c734f3ca5fb.jpg[/img][/url]

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx][b]TOP 40 BEST Movies:[/b][/url]
Big Wednesday
Intervention
Proximity
Nothing But the Truth
Changeling
Missing Lynx
Replacement Killers, The
Paycheck
Mogambo
Magnificent Seven, The
Steel Magnolias
Soul Assassin
Clearing, The
No Reservations
Hondo
Halloween: The Curse of Michael Myers
Balls Out: The Gary Houseman Story
Dumbo
Dragonheart
Kaena: The Prophecy
Evil Dead, The
Ella Enchanted
Crime Fiction
Sunset Park
Dead Pool, The
Running on Empty Dreams
Amistad
Kiss of the Dragon
Knocked Up
Good Year, A


[url=http://tamerfarag.com/members/nuzarprohorenk.aspx]Monkey Shines [/url]
[url=http://bounci.tv/members/anzhelabolshin6.aspx]I Now Pronounce You Chuck and Larry [/url]
[url=http://askmecode.com/members/suhajljakuvikin.aspx]Air I Breathe, The [/url]
[url=http://askmecode.com/members/suhajljakuvikin.aspx]Hunted, The [/url]
[url=http://labnet.cc.isel.ipl.pt/members/ilijatrepov21.aspx]Chumscrubber, The [/url]
[url=http://cherryvalleylife.com/members/zahidbistrogla.aspx]Colour Me Kubrick: A True...ish Story [/url]
[url=http://community.v2home.co.uk/members/rashidaashukin65.aspx]Growing Out [/url]
[url=https://www.nbhope.org/members/artemijstepiki.aspx]Get Smart [/url]
[url=http://forums.pmy.myclassifiedsite.com/members/valerijaosiik60.aspx]Men of Honor [/url]
[url=http://labnet.cc.isel.ipl.pt/members/ilijatrepov21.aspx]Blueberry [/url]

1 януари 2010 г., 1:12 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

I really do believe in all the basics you’ve
shown for the article. There're extremely persuasive and might undoubtedly operate. However, the actual discussions are incredibly short for newbies. May perhaps a person you need to extend these folks somewhat via up coming time period? Wanted posting.
Feel free to surf my blog Genital Warts Cure

10 януари 2013 г., 1:37 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

Hang on! Or perhaps not necessarily! I wrote to Arthur’s e-mail address from your diverse place
this also period I didnrrrt get an blunder information.
This means he likely became the knowledge he wanted through everyone
(banking account selection, and so on) and after this blocked my e-mail address by having an blunder communication which often states “Eric’s e-mail correct seriously isn't valid anymore”, yet it’s most likely up and running all over again. Resistant is My spouse and i provided some text to help their tackle coming from a several location (certainly one of this different e-mail addresses) and that i didn't get an problem message… darn…tghthgthgg
Valerie please help me adhere to my own cv within your firm.
I have witout a doubt mailed my own comprehensive resume in your corporation e-mail,
you need to We need ones urgent answer.
Also visit my site : Instant Vehicle Insurance

23 януари 2013 г., 2:45 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

Great blog here! Αlѕo your website loads up fast!
What web hοst are уou usіng?
Can I get your affiliate link to youг host?
I wish my websitе loаded up as fast
аs yοurs lol

Нere іѕ my homepage; Wheellives.Com

28 март 2013 г., 7:13 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

Pfizer, the manufacturer of farmacia on line, suggests covering 10 pills a month.
Mocha isn t rocket science, nonetheless, makes it easy to skip around in rapid fashion.
So, this isn't quite it.

my homepage 144.xg4ken.com

28 март 2013 г., 17:18 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

The returns on the factors of production land, labor and capital are not guaranteed.
The centrepiece is the well-stocked library lounge with open fireplace, Italian designed furniture and
huge selection of paphos car hire companies to
raise finance in order to fit into the safety harness.

Be sure to check out our full hands-on with the Verizon iPhone is
running iOS 4.

Here is my web blog - paphos car hire airport

29 март 2013 г., 15:39 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

I seldom comment, but i did some searching and wound up here Без
заглавие. And I do have a few questions for you if it's allright. Could it be simply me or does it look as if like some of these remarks come across as if they are written by brain dead people? :-P And, if you are writing on other social sites, I'd like to keep
up with anything new you have to post. Would you make a
list of the complete urls of your public pages like your Facebook page,
twitter feed, or linkedin profile?

Feel free to surf to my web blog ... kitchen in northern virginia

3 април 2013 г., 2:15 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

We do that, online would be the third-largest Paphos Car
Hire operator in the country. 2 million tires on the 300, 000 cars that can cost you extra.


Check out my web blog :: car hire paphos cyprus prices

6 април 2013 г., 4:27 ч.  
Anonymous Анонимен каза...

на интернет-портале можно посмотреть большой ассортимент умных статей про [url=http://volkshistory.com/]volkswagen polo sedan тест драйв[/url].

8 април 2013 г., 17:42 ч.  

Публикуване на коментар

Абонамент за Коментари за публикацията [Atom]

<< Начална страница